بهترین نصیب شماست

مرکز اخبار های تم

موضوعات آموزشگاه

شماره حساب ها

www.picyab.com

شماره حساب بانک به نام : خسرو جهانبخشی 

بعد از واریز به حساب از طریق تیکت رسید واریزی خود را برای بخش مالی ارسال کرده با کمترین زمان سرویس

پرداختی شما فعال می گردد. جهت پیگیری با بخش فروش تماس حاصل نمایید:06643329639

  •